AQUA BELLA Su Arıtma Sistemleri Mesafeli Satış Sözleşmesi
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 
Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.
 
2. Tanımlar
Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR: AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR: Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Üye: Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.
Satıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.
Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
Websitesi: www.aquabella.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları
4.1 Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.
Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı'ların AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'lar tarafından AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'ın, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in Hak ve Yükümlülükleri
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR’in Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Websitesi üzerinden, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Gizlilik Hükümleri
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.
 
7. Fikri Mülkiyet Hakları
Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR Hizmet'lerini, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR bilgilerini ve AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR Hizmet'leri, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR bilgileri, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR telif haklarına tabi çalışmalar, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ticari markaları, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan veAQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'e ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Sözleşme Değişiklikleri
AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 
9. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
11. Sözleşmenin Sona Ermesi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, AQUA BELLA SU ARITMA SİSTEMLERİ - Kürşat BEDİR'in uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.
Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

11. Kurulum ve Servis İşlemleri
TÜRKİYE'nin her bölgesinde bulunan su arıtma cihazı servislerimiz ile 50 TL -125 TL arasında değişen fiyatlara kurulum yaptırmaktayız. Kurulum hizmetimiz ücretli olup yetkili personellerimiz tarafından sağlanılmaktadır.  Belirtilen talimatlar ve 0850 304 27 40 numaradan iletişime geçtiğiniz taktirde teknik personelimiz sizlere kurulum işleminde yardımcı olacaktır.Kurulumunu yetkili servisimizin yapmadığı her ürün garanti dışında kalmaktadır. İptal ve iade işlemlerinde siparişten sonraki aşamada tarafımıza oluşan masraflardan müşteri sorumludur, oluşabilecek masraflar düşülerek iade işlemi tamamlanır. 
Son güncelleme 01.01.2018

su arıtma

aqua bella su arıtma

su arıtma cihazı

su arıtma servisi